Provozní informace

Užívání objektu

  1. Den nástupu pro týdenní pobyty je vždy v sobotu od 15 do 17 hodin. Počet osob ubytovaných v den nástupu nelze v průběhu pobytu měnit nebo stav osob zvyšovat. Po dobu pobytu zabezpečí klient dodržování ubytovacího řádu, se kterým bude seznámen při nástupu.
  2. Děti do 2 let se mohou účastnit pobytu zdarma bez nároku na lůžko. Účast takových dětí na pobytu však podléhá schválení ubytovatele.
  3. Při nástupu na pobyt se klient prokáže ubytovateli předložením dokladu o úhradě zálohy (kopie příkazu úhrady, poštovní poukázky) a průkazem totožnosti odpovědného zástupce klienta, který pobyt sjednával.
  4. Klient je povinen zaplatit při nástupu kauci 2.000,- Kč, která mu bude po ukončení pobytu vrácena.
  5. Klient si při nástupu převezme objekt včetně vnitřního zařízení, seznámí se s ubytovacím řádem a po ukončení pobytu je povinen předat zpět ubytovateli objekt se zařízením bez poškození. Případně vzniklé škody se zavazuje klient uhradit ihned v plné výši.
  6. Ukončení týdenního pobytu a předání je vždy v sobotu do 12 hodin.
  7. V případě porušení ubytovacího řádu je ubytovatel oprávněn ukončit pobyt klienta bez jakékoliv finanční náhrady.

Platební podmínky

  1. Výše plateb jsou stanoveny v ceníku podle jednotlivých období. Částka zahrnuje veškeré náklady ubytovatele související s pobytem.
  2. Na základě dohody uhradí klient zálohu ve výši 2.000,- Kč za apartmán 14 dní před nástupem (Vánoční a Silvestrovský pobyt minimálně 60 dní před nástupem). Platba bude provedena buď bezhotovostně na účet pronajímatele, nebo poštovní poukázkou na kontaktní adresu.
  3. V případě nenastoupení pobytu se záloha nevrací.
[Not a valid template]