Provozní informace

Užívání objektu

  1. Den nástupu pro týdenní pobyty je vždy v sobotu od 15 do 17 hodin. Počet osob ubytovaných v den nástupu nelze v průběhu pobytu měnit nebo stav osob zvyšovat. Po dobu pobytu zabezpečí klient dodržování ubytovacího řádu, se kterým bude seznámen při nástupu.
  2. Při nástupu na pobyt se klient prokáže ubytovateli předložením dokladu o úhradě zálohy (kopie příkazu úhrady, poštovní poukázky) a průkazem totožnosti odpovědného zástupce klienta, který pobyt sjednával.
  3. Klient je povinen zaplatit při nástupu kauci 2.000,- Kč, která mu bude po ukončení pobytu vrácena.
  4. Klient si při nástupu převezme objekt včetně vnitřního zařízení, seznámí se s ubytovacím řádem a po ukončení pobytu je povinen předat zpět ubytovateli objekt se zařízením bez poškození. Případně vzniklé škody se zavazuje klient uhradit ihned v plné výši.
  5. Ukončení týdenního pobytu a předání je vždy v sobotu do 10 hodin.
  6. V případě porušení ubytovacího řádu je ubytovatel oprávněn ukončit pobyt klienta bez jakékoliv finanční náhrady.

Platební podmínky

  1. Výše plateb jsou stanoveny v ceníku podle jednotlivých období. Částka zahrnuje veškeré náklady ubytovatele související s pobytem.
  2. Na základě dohody uhradí klient zálohu ve výši 2.000,- Kč za apartmán do data dle dohody s ubytovatelem. Platba bude provedena buď bezhotovostně na účet pronajímatele, nebo poštovní poukázkou na kontaktní adresu.
  3. V případě nenastoupení pobytu se záloha nevrací.